General view of the plenary room of the European Court of Human Rights in Strasbourg

Teisinė pagalba kreipiantis į Europos Žmogaus Teisių Teismą.

Rengiame pareiškimus Europos Žmogaus Teisių Teismui

Nesėkmingai pralaimėta byla Lietuvos teismuose? Jūsų teisės ir interesai nebuvo apginti vidaus teismuose? Jūs turite galimybę pateikti pareiškimą Europos Žmogaus Teisių Teismui!

Mūsų profesionali komanda rengia pareiškimus Europos žmogaus teisių teismui ir Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komitetui (Ženeva, savotiška apeliacija pralaimėjus Strasbūre arba praleidus terminą). Europos Žmogaus Teisių Teismas, tai Strasbūre įsteigtas tarptautinis teismas - aukščiausia Europos teisminė institucija žmogaus teisių pažeidimų byloms nagrinėti.  Į Strasbūro Teismą su skundais kreipiamasi dėl įvairių bylų: administracinių, civilinių, baudžiamųjų ir kai kurių kitų.

Europos Žmogaus Teisių Teismas yra įkurtas pagal 1950 m. Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją. Nuo 1998 m. jis tapo nuolat veikiančia tarptautine teismine institucija, kuri nagrinėja skundus fizinių asmenų, asmenų grupių bei nevyriausybinių organizacijų, teigiančių, kad pažeistos jų teisės ar laisvės, įtvirtintos Europos žmogaus teisių konvencijoje ir jos papildomuose protokoluose.

Kreiptis į Strasbūro teismą gali fiziniai asmenys, privačios įmonės, asociacijos ir nevyriausybinės organizacijos, manančios, jog jų atžvilgiu buvo pažeistos Konvencijoje arba jos protokoluose išdėstytos teisės ir laisvės.

Europos Žmogaus Teisių Teisme yra nagrinėjami 2 tipų skundai:

  • Tarpvalstybiniai skundai – Vienos valstybės pateiktas skundas prieš kitą valstybę, kuri yra konvencijos dalyvė ir kuri pažeidė Konvenciją;
  • Individualūs skundai (peticijos) – pateikiami fizinių asmenų, Nevyriausybinių organizacijų, asmenų grupių.

Norint pateikti skundą Europos Žmogaus Teisių Teismui turite atitikti šias sąlygas:

  1. Jūs neprivalote būti vienos iš valstybių, Europos Tarybos narių, pilietis.
  2. Pažeidimą, dėl kurio Jūs skundžiatės, turi būti padariusi viena iš valstybių, kurių jurisdikcijai priklausančioje teritorijoje yra taikomos Konvencijos nuostatos.
  3. Pareiškėjas gali būti privatus ar juridinis asmuo.
  4. Jūs tiesiogiai ir asmeniškai turite būti pažeidimo, dėl kurio skundžiatės, auka.
  5. Jūs turite būti išnaudoję visas atitinkamos valstybės teisinės gynybos priemones, kuriomis būtų buvę galima ištaisyti padėtį, dėl kurios yra skundžiamasi (paprastai tai reiškia kreipimąsi į atitinkamą teismą, po kurio, esant galimybei, seka apeliacija ir kasacija į aukščiausiąjį teismą.).
  6. Skundui pateikti Jūs turite tik šešis mėnesius nuo galutinio vidaus teismo sprendimo datos. Pasibaigus šiam laikotarpiui Teismas nepriima Jūsų skundo.